20200111 Preis der Potts Brauerei Springprf. Kl. S** - 20200111 Preis der Potts Brauerei Springprf. Kl. S** / Stechen u. Siegerehrung